REGULAMIN

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego www.stoptradzikowi.pl w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.stoptradzikowi.pl [„Serwis”], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych wyjątków, przedstawionych na niniejszej stronie internetowej warunków. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 
Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu, zaś Państwo, jako Użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu.
 
Informacje zamieszczane w Serwisie dotyczą zagadnień trądziku. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma VP Valeant Sp. z o.o. sp.j., z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 2, o adresie elektronicznym ICN_Polfa@valeant.com [„Właściciel”]. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „regulamin”.
 
 
1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
 
Treści zawarte w Serwisie mają charakter:
 

 • edukacyjny w zakresie informacji na temat dostępnych metod leczenia trądziku oraz bezpiecznego ich stosowania,
 • użytkowy w zakresie oferowanej usługi znajdź gabinet.

 
zwane dalej łącznie [„Usługami”]. Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych na Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Studio Grafiki Multimedialnej ASYLIUM z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Mickiewicza 16B/1, o adresie elektronicznym asylium@asylium.pl [„Wykonawca”]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.
 
 
2. Charakter informacji
 
W serwisie znajdują się między innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków, urządzeń zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
 
 
3. Zasady korzystania z Usług
 
Korzystanie z niżej opisanych Usług nie wymaga rejestracji i jest dostępna dla każdego nie zarejestrowanego użytkownika serwisu. Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług oznacza zaakceptowanie przez Państwa treści niniejszego regulaminu.
 
Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
 
 
4. Czas świadczenia Usług oraz opłaty
 
Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
 
 
5. Warunki techniczne
 
Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny z przeglądarką internetową obsługującą technologie cookies oraz JavaScript. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 
 
6. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy
 
Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:
 

 1. wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie,
 2. wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie
 3. oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu:
  • wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
  • użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub
  • zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony

 
Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
 

 • nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
 • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

 
Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.
 
 
Postępowanie reklamacyjne.
 
Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny:asylium@home.pl lub na adres siedziby Wykonawcy: Studio Grafiki Multimedialnej ASYLIUM. 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Mickiewicza 16B/1, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. Serwery pocztowe Właściciela oraz Wykonawcy posiadają zabezpieczenia anty-spamowe, co w szczególnych przypadkach może oznaczać niedostarczenie Państwa wiadomości na podane adresy elektroniczne. W takich przypadkach prosimy kontaktować się w sposób tradycyjny.
 
 
Prawo właściwe
 
Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. “Prawo farmaceutyczne” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 
 
Informacje o “cookies” i IP
 
Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co – w stosownych przypadkach – umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis pliki cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług na serwisie.
 
 
Prawo autorskie
 
Prezentacja serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do VP Valeant Sp. z o.o. sp.j. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: “Copyright © 2018 VP Valeant Sp. z o.o. sp.j.” . Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone